Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

ठेगाना : बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं : ०१-४२६२४४८, ०१-४२६२४७८, ०१-४२६५९०८

फ्याक्स : ०१-४२६२८२८

इमेल : daokathmandu@moha.gov.np, daobabarmahal@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daokathmandu

मातहतका कार्यालयहरु