Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नाम, थर, उमेर फरक परेकोमा सो सच्याउने सम्बन्धी (उमेर सम्बन्धी)

कागजातहरु

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२. एस.एल.सी.को वा उमेर खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३. सम्बन्धित जि.वि.स./नगरपालिकाको कार्यालय/गा.वि.स.को सिफारिश पत्र

४. जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा संम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिश पत्र

(उमेर खुलेको प्रमाणपत्र लिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ)सुल्क

रु.१०।– को टिकटप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

दरखास्त दिएको दिन