Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

अन्य बिबाह दर्ता

कागजातहरु

पति र पत्नीको स्थायी ठेगाना काठमाण्डौ जिल्लामा भएको हकमा

१. तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम

२. विवाह प्रमाणित सिफारिश फाराम

३. दुबैको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

४. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

५. अदालतबाट पति पत्नीको नाता कायम भएको भए सो सम्बन्धि कागज ।

६. ८/८ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

७. विवाहको दिन ३ जना (ना.प्र.को प्रमाणपत्र सहित) साक्षीहरुको सनाखत

 

पति र पत्नीको ठेगाना अन्य जिल्ला भएको हकमा माथि उल्लेखित प्रमाणको अतिरिक्त निम्न प्रमाणहरु पेश गर्नु पर्नेछ

१.  जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, घरको नक्सापास सम्बन्धी प्रमाण ।

२. स्थानीय निकायबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाण पत्र ।

३. जिल्लास्थित सरकारी वा सरकारी शिक्षण संस्था वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्थाका कर्मचारीको हकमा माथि प्रकरणमा उल्लेख भएको प्रमाणका अलावा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।सुल्क

रु.१०।– को टिकटप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएको १५ दिनपछि, यस कार्यालयमा दरखास्त दर्ता गरेको भोलिपल्ट