Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाली र विदेशी वा विदेशी र विदेशी बीचको बिवाह दर्ता सम्बन्धी

कागजातहरु

१. तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम

२. नेपालीको हकमा अविवाहित प्रमाण पत्र

३. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४. विदेशीको हकमा म्याद नसकिएको राहदानी तथा नेपाली Visa को प्रतिलिपि

५. सम्बन्धित राजदुतावास वा देशको No Objection Letter

६. हालसालै खिचेको फोटो १०/१० प्रति फोटो ।

७. विवाहको दिन ३ जना (ना.प्र.को प्रमाणपत्र सहित) साक्षीहरुको सनाखत

८. राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन ।सुल्क

रु.१०।– को टिकटप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

गतिविधि चालचलन सम्बन्धीको प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त