Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नागरिकता बडापत्र (पहिलाे पाना)

2075-07-14

2075-07-14


नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाठमाण्डौं

नागरिक वडापत्र     

सि.नं

सेवा सुबिधाहरुको बिबरण

आवस्यक पर्ने कागजपत्रहरू/प्रमाणपत्रहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी शाखा/ उपशाखा/ इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

क्षतिपुर्ती सम्बन्धी ब्यवस्था

कैफियत

१. नागरिक्ता सम्बन्धी

१.१

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता

क) निवेदक सम्बन्धित जिल्लाकै भएको हकमा :–

१. अनुसूची १ को फाराममा गा.वि.स. भएमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्षको, न.पा. भएमा प्रमुख वा उपप्रमुख वा वडा अध्यक्षको सिफारिश ।

२. बाबुको र आमाको ना.प्र. र विवाहिता महिला भए पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपि । सो नभए दाजु वा वंशज खुल्ने तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.को प्रतिलिपि र नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र ।

३. पिता, माता वा ना.प्र.बाट भिड्ने व्यक्तिबाट सनाखत, सो नभए दाजु वा भाई वा तीनपुस्ता भित्रको नजिकको अभिभावकको संगको नाता प्रमाणित सहित सनाखत ।

४. उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु ।

५. फोटो ३ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति) ।

६. जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक परिचय पत्र ।

ख) अन्य जिल्लाबाट बसाई सराई गरी आउनेको हकमा :–

१. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र ।

२. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा ।

३. घरको नक्सा पास प्रमाणपत्र ।

४. पानी, विजुली, टेलिफोन महसुल कार्ड जस्ता घर बासको प्रमाण

५. बसाई सरेर आउनेहरुको लागि बसाइ सरी आएको जिल्लाबाट बाबु आमा वा सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको अभिलेख माग गरी सो को भिडेको अभिलेख प्राप्त हुनु पर्नेछ ।

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

रु १०।- को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

तोकिएको कागजात, प्रमाण, शुल्क, बुझाउदँ पनि तोकिएको समयमा निर्धारित सेवा सुविधा उपलब्ध नभएमा वा नहुनुको कारणबाट चित्त नबुझेमा वा कुनै प्रकारको क्षति पुग्न गएमा कसले, कहिले, कुन कामको सिलसिलामा, के कसरी क्षति पुग्न गएको हो  क्षतिपूर्तिको एकिन माग सहित प्र.जि.अ.को हकमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अन्य कर्मचारीको हकमा प्र.जि.अ. समक्ष निर्धारित ढॉचामा उजुरी दिन सकिनेछ ।

उक्त उजुरी उपर छानवीन गरी ठहर भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पिडित सेवाग्राहीलाई दिइने छ ।

 

१.२

बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

(महिलाका लागि)

१.अनुसूची ७ को फाराममा गा.वि.स. भए अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षको, न.पा. भएमा प्रमुख वा वडा अध्यक्ष ।

२. पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपि ।

३. विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

४. विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।

५. पतिको सनाखत, पति नभएमा पतिको नाता भिडने नजिकको  

   नातेदारको सनाखत ।

६. श्यामश्वेत फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति)

७. भिसा लाग्ने देशको महिला भए मान्य अवधिको भिसा ।

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

 

१.३

कर्मचारी परिवारको नाताले

१. जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालयमा वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका परिवार भए सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र ।

२. अनुसूची १ – वंशज र अनुसूची ७ – वैवाहिक अंगीकृतको स्थानीय निकायबाट सिफारिस फाराम ।

३.  अटो साइजको फोटो २ प्रति (वंशज), ५ प्रति(वैवाहिक अंगीकृतका लागि)

४. पिता/पति वा नजिकको नातेदारको ना.प्र. सहित सनाखत ।

५. जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक 

   परिचय पत्र ।

६. विवाहित महिला भए विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकताको 

   प्रमाणपत्र ।

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

   

१.४

बंशजबैवाहिक अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

११. रित पूर्वकको निवेदन ।

२. ना.प्र.पत्र नम्बर एवं जारी मिति खुलेको प्रमाण ।

३. बसाई सराई गरी आएका अन्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र. लिएका व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्र, जग्गाधनी पूर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

४. प्रकरण ३ बमोजिमका निवेदकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिइनेछ ।

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

   

१.५

अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

१. रित पूर्वकको निवेदन ।

२. ना.प्र.नं. र जारी मिति खुलेको प्रमाण ।

३. निवेदन पेश हुन आएपछि जिल्लामा अभिलेख नभएकाहरुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख पठाईदिन गृह मन्त्रालयमा र सम्बन्धित व्यक्ति एकिन गर्न स्थलगत सर्जमिन गरी पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने

४. माथि दफा ३ बमोजिमको प्रमाण प्राप्त भएपछि ना.प्र.प. प्रतिलिपि दिइनेछ ।

प्रमाण पुगेकै दिन

रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना।सु।

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

   
 
                 
                 
                 
                 

२. नाबालक परिचयपत्र सम्बन्धी

२.१

नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि

१। काठमाण्डाै जिल्लाकाे हकमा

-ताेकिएकाव ढाँचामा स्थानीय निकाय वा सरकारी अधिकृतकले गरेकाे सिफारिश

-बाबु र आमाकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्र

- आमाकाे नागरिकतामा पतिकाे नाम उल्लेख नभएकाे अवस्थामा बिवाह दर्ता प्रमाणपत्र

-नाबालककाे जन्म दर्ता प्रमाणपत्र र शैक्षिक याेग्यताकाे प्रमाणपत्रकाे फाेटाेकपी

पासपाेर्ट साईजकाे हालै खिचेकाे फाेटाे-३ प्रति

२. बाहिरी जिल्लाबाट बसाई सराई आएकाे भए थप अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

-बसाई सराई दर्ताकाे प्रमाणपत्र सक्कल तथा प्रतिलिपी

-जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र सक्कल तथा प्रतिलिपी

३. विदेशमा जन्म भएका नाबालकहरुकाे हकमा आवश्यक पर्ने कागजातहरु

-नेपाल बाहिर जन्मस्थान हुनेकाे हकमा अस्पतालकाे birth certificate

-नेपाल आउदा प्रयाेग भएकाे बच्चाकाे one way travel document वा राहदानी र साे मा लागेकाे अध्यागमन कार्यालय नेपालकाे छाप

-बच्चा लिएर आउने बाबुआमाकाे राहदानी र साेमा लागेकाे अध्यागमन कार्यालय नेपालकाे छाप

४. कर्मचारी परिवारकाे हकमा थप कागजात

-कार्यरत कार्यलयकाे सिफारिश पत्र

-आमा/बुबाकाे बाहिरी जिल्लाकाे नागरिकता भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीत भै आएकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे अभिलेख अनिवार्य

सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन

रु.१०।– को टिकट प्रतिलिपिको हकमा प्रति पाना रु ३।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

   

३. शरणार्थी परिचयपत्र सम्बन्धी

३.१

शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी

१) शरणार्थी परिचयपत्रको लागि निर्धारित दरखास्त ।

२) म्याद नाघी आउनेको हकमा मनासिव माफिकको कारण खुलेको प्रमाण ।

३) काठमाण्डौ बाहेक अन्य जिल्लाबाट जारी भएको परिचयपत्रको हकमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र ।

४) म्याद नाघेको परिचयपत्र नवीकरण गर्नु पर्दा ३ वर्ष सम्मको लागि प्रत्येक वर्षको रु.१००।– र सो पछि प्रत्येक वर्षको रु.५००।– को दरले जरिवाना (३ वर्ष भन्दा बढी अवधीको भए गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्नेछ)

प्रमाण पुगेको दिन

निवेदनमा रु.१०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

   

३.२

शरणार्थी परिचयपत्र प्रतिलिपि सम्बन्धी

१. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

२. शरणार्थी परिचयपत्र हराएमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा हराएको सूचना प्रकाशित गरी सो को सक्कल प्रमाण ।

३. जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

४. शरणार्थी शिविरको कार्यालयबाट परिचय पत्र उपलब्ध गराई दिन फोटो समेत प्रमाणित गरेको सिफारिस पत्र ।

५. फोटो २ प्रति ।

सोही दिन

निवेदनमा रु.१०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

   

३.३

शरणार्थीहरु लाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी

१. निवेदकको शरणार्थी परिचयपत्रको प्रतिलिपि

२. भ्रमणमा जाने मुलुकबाट नातेदारले बोलाएको प्रमाणित आमन्त्रणपत्र

३. आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र

४. आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको आयश्रोत खुल्ने प्रमाणपत्र

५. सम्बन्धित शरणार्थी शिविरको सिफारिश पत्र

६. निवेदक र निवेदकलाई आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिबीच नाता खुल्ने प्रमाण

७. आमन्त्रणकर्ताले व्यहोर्ने खर्चको विवरण (बस्ने, खाने, आउने, जाने, औषधि उपचार समेतको खर्च खुलाउनु पर्नेछ)

८. आफ्नै खर्चमा जाने भए आफ्नो हैसियत र जानुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाउने

९. अध्ययनार्थ विदेश जान सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको स्वीकृतिपत्र संलग्न गरी विषय र अवधि खुलेको कागज ।

१०.औषधोपचारको लागि चिकित्सक/स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिश पत्र

११. आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत खुल्ने कागजात Notary Public बाट प्रमाणित भै आउनुपर्ने वा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासले कागजातहरुको प्रमाणिकता पुष्टि गरेको कागज पत्र ।

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

निवेदनमा रु.१०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

   
४. नागरिकता प्रतिलिपी सम्बन्धी
४.१ नागरिकता प्रतिलिपी

१। काठमाण्डाै जिल्लाकाे हकमा

- अनुसुचि  फारम सम्बन्धित स्थानिय निकायबाट सिफारिस र फाेटाे ३ प्रति

- नागिरकता प्रमाणपत्र र जारी मिति खुलेकाे प्रमाण

२। बाहिरी जिल्लाबाट जारी भएकाे नागरिकताकाे प्रतिलिपी लिनुपरेमा आवश्यक कागजातहरु

-बसाई सारई प्रमाण पत्र सक्कल तथा प्रतिलिपी

-घर जग्गा स्थायी बसाेवास लालपुर्जा सक्कल तथा प्रतिलिपी

-जारी भएकाे जिल्लाकाे अभिलेख भिडेकाे प्रमाण

३। कर्मचारी परिवारकाे हकमा

-सम्बन्धीत कार्यालयकाे सिफारिस पत्र

- जारी भएकाे जिल्लाबाट अभिलेख भिडेकाे प्रमाण

४। पतिकाे नामथर समावेश गरि प्रतिलिपी जारी गर्दा आवश्यक कागजातहरु

-पतिकाे सक्कल नागिरकताकाे प्रमाणपत्र र सनाखतकाे लागि उपस्थिती

-विवाह दर्ता सक्कल तथा प्रतिलिपी

५। नागरिकता परित्यागकाे लागि आवश्यक कागजातहरु

-सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र

-सक्कल राहदानी

-अनुसूची ९ फारम

-विदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त गरेकाे नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

रु १३।- को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ.

         
१० मुद्दा शाखा -            
१०‌.१ जरुरी पक्राउ पूर्जी समर्थन तथा पक्राउ अनुमति पक्राउ गर्ने प्रहरी वृत्तले बाटोको म्याद र सार्वजनिक विदा बाहेक २४ घण्टा भित्र थुनुवा सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।            
१०।२ म्याद थप सम्बन्धित प्रहरी वृत्तले थुनुवा सहित प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने            
१०।३ मुद्दा दर्ता/ बयान/थुनछेक आदेश/म्याद जारी

1. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।

2. अभियोग पत्रसाथ प्रतिवादीलाई कार्यालय बन्द हुने समय भन्दा कम्तीमा डेढ घण्टा पहिले उपस्थित गराईएको हुनुपर्ने ।

3. फरार प्रतिवादीको ३ पुस्ते विवरण, स्पष्ट वतन र सम्पर्क नं. समेत अभियोग पत्रमा स्पष्ट खुलेको हुनुपर्ने ।
           
१०।४ म्याद तारेख तोक्ने/ प्रमाण मुकरर गर्ने/ पेशी तोक्ने सम्बन्धित प्रतिवादी तारेखमा रहेको वा म्याद/तारेख गुजारेको वा थुनामा रहेको र अंग पुगेको हुने पर्ने ।            
१०।५ तारेखमा बोलाउने/ तारेख थाम्ने

1. तारेख पर्चा/धरौटी जम्मा गरेको रसिद सहित तोकिएको दिन प्रतिवादी आफै उपस्थित हुने ।

2. पटक पटक वा एक पटक बढीमा 15 दिन तारेख थाम्न पाईने भएकोले सोको लागि रु 10 को टिकट टाँस गरी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने ।
           
१०।६ फैसला तयारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।            
१०।७ प्रमाणित प्रतिलिपी दिने मिसिलमा संलग्न कागजात र निर्णय/फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी लिनका लागि सरोकारवालाले तोकिएको ढाँचामा निवेदन र तोकिएको दरका टिकट टाँस गर्नु पर्नेछ ।            
१०।८ सवारी दुर्घटनाका मृतकका हकदार/घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, राहत, औषधीउपचार दिलाई भराई दिने ।

1. दुर्घटना पुष्टि हुने मुचुल्का सहितका कागजातहरु (सम्बन्धित प्रहरीबाट) (घटना मुचुल्का, लाश बुझेको पत्र, मेडिकल प्रतिवेदन, मृतकको नागरिकता, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, नजिकको हकदारको नागरिकता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिश) सहित सम्बन्धित व्यक्ति/हकदार स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने ।

2. सवारी धनीका तर्फबाट सवारीधनी प्रमाणपत्र, विमा आलेख, अख्तियारनामा, रकम बुझाउनेको परिचयपत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्ने ।
           
१०।९ दण्ड जरिवाना असुल गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।            
१०।१० विगो भराउने दिलाउने

1. मुद्दा अन्तिम किनारा भएको वा पुनरावेदन अवधी नाघेको हुनुपर्ने

2. सम्बन्धित जाहेरवाला, घाइते उपस्थित भई नागरिकता प्रमाणपत्र वा पहिचान खुल्ने कागजात सहित (३ वर्ष भित्र) निवेदन दिनु पर्ने ।

3. प्रतिवादी फरार रहेको/ धरौटी जमानत नराखेको वा राखिएको धरौट जमानत न्यून रही ठहरेको विगो भराउन नसिकएको अवस्थामा विगो भराउन सम्बन्धित प्रतिवादीको नेपाल सरहद भित्रको जायजेथा देखाई दरखास्त दिनु पर्ने ।
           
१०।११ धरौटी फिर्ता

1. यस कार्यालयबाट भएको फैसलामा चित्त बुझी पुनरावेदन नगर्ने भए सोही व्यहोरा खुलेको धरौटी फिर्ताको निवेदन (रु १० को टिकट सहित) दिनुपर्ने ।

2. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वा परिय खुल्ने अन्य प्रमाण २ प्रति

3. NMB Bank को खाता नम्बर सहितको विवरण खुलेको निस्सा २ प्रति
           
१०।१२ सदरस्याहा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।            
                 
५. हातहतियार सम्बन्धी

५.१

हातहतियार ईजाजतको आवेदन

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन

२. निवेदकको निरोगिता सम्बन्धी पत्र

३. प्रहरी प्रतिवेदन

४) स्थानिय निकायको सिफारिस

आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट

रु.१०।– को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम

सहायक प्र.जि.अ/

प्रशासकीय अधिकृत र शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

   

५.२

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

१. निर्धारित ढाँचाकाे निवेदन

२.नागिरकताकाे प्रमाण पत्र

३ स्थानीय निकायकाे सिफारिस

४ प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

५ हतियारकाे इजाजतपत्र

६ हकदावी छाडेकाे कागज

आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु.१०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

   

५.३

हातहतियार नविकरण सम्बन्धी

१. निर्धारित ढाँचाको निवेदन

२. सक्कल इजाजत पत्र

३ वारेस मार्फत भए मञ्जुरी नामा

निबेदन परेको दिन

रु.१०।– को टिकट र नियमावली बमोजिमको शुल्क

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

   

५.४

हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

१. ना.प्र. प्रमाणपत्रको नक्कल र ईजाजत नम्बर सहितको निवेदन

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु.१०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

   
५‍.५ विदेशबाट नयाँ हातहतियार झिकाउने सम्बन्धमा

१। निर्धारित ढाँचाकाे निवेदन

२। नागरिकताकाे प्रमाणपत्र

३।स्थानिय निकायकाे सिफारिस

४। प्रहरी सर्जमिन मूचुल्का

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु.१०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

         

६. संघसंस्थापत्रपत्रिका तथा छापाखाना सम्बन्धी

६.१

संस्था दर्ता सम्बन्धी

१. संस्था दर्ताको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संबोधन गरेको तदर्थ समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको संयुक्त निवेदन ।

२ स्थानीय तह (नगरपालिका/महानगरपालिका) को सिफारिस पत्र । 

३. तदर्थ समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले नेपाली कागजको प्रत्येक पानाको तल माथि दस्तखत गरेको विधान ३ प्रति र विधानको पिडिएफ Format मा soft copy फाइल समेत पेश गर्ने ।

४. संस्था स्थापनाका लागि निम्न कुराहरु खोलिएको कार्य समितिको तीन गुणा बढी भेलाको निर्णय,

  • सर्वसम्मतले तदर्थ समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको चयन गरिएको ।
  • सर्वसम्मतले संस्थाको नाम र ठेगाना छनोट गरिएको ।
  • कम्तिमा ९ सदस्यीय ( ४ जना पदिधकारी, ५ जना सदस्य रहने) कार्य समितिको गठन गर्ने।
  • विधान मस्यौदा तयार गर्ने उपसमितिको गठन गर्ने ।
  •  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा संस्था दर्ता  गर्ने निर्णय ।

५ तदर्थ समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नागरिकताको स्वंयम प्रमाणित प्रतिलिपीहरु १/१ प्रति ।

६ संस्थाका तदर्थ समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं., ई-मेल, दस्तखत र फोटोसहितको नामावली ।

७ संस्थाका पदाधिकारीहरुको चालचलन बुझेको प्रहरी प्रतिवेदन ।

८ तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरु सक्कल नागरिकता सहित   सनाखतका बखत उपस्थित हुनुपर्ने ।

९ संस्थाको नाम र उद्देश्यको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायको राय प्रतिक्रिया तथा सहमती लिनुपर्ने भएमा सोको सिफारिस

१०। ३ प्रति विधान

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु १०००।-

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

  सोमबार र बुधबार 

६.२

संस्था नबिकरण

१. नबिकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संबोधन गरेको तोकिएको ढाँचाको निवेदन ।

२.विधान सम्मत साधारणसभाले चालु आ.ब. को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति, सम्बन्धित आ.ब. को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कार्य समिति छनौट गरेको निर्णयको माइन्युटको अध्यक्ष/सचिवले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपी र सम्बन्धित आ.ब. को वार्षिक कार्यप्रगति बिवरण । 

३. सम्बन्धित आ.ब. को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

४. संस्थाको पान (PAN) दर्ता प्रमाणपत्र र सम्बन्धित आ.ब. को  लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सिफारिस ।

५. सम्बन्धित आ.ब. को लागि सम्बन्धित स्थानीय तह (नगरपालिका/महानगरपालिका) को सिफारिस ।

६ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत गरेको संस्थाको विधानको प्रतिलिपी, Format मा soft copy ।

७. संस्थाको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

८. बैदशिक सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदको कार्यक्रम स्वीकृत पत्र र कार्यक्रम अनुगमनको प्रतिवेदन र स्थानीय तह (नगरपालिका/महानगरपालिका) कार्यक्रम सञ्चालनको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन ।

९. संस्थाको लेटरप्याडमा वर्तमान कार्यसमितिको प्रमाणित नामावली ।

१० कुल साधारण सदस्य संख्या खुलाएको नामावलीसहितको प्रमाणित बिवरण र साधारणसभा/विशेष साधारण सभामा उपस्थितिको संख्याको बिवरण ।

११. बालगृह सञ्चालन सम्बन्धी संस्था भए बालगृहमा शसुल्क वा निशुल्क सञ्चालन गरेको खुल्ने गरी स्थलगत अनुगमन सहितको प्रमाणित प्रतिवेदन समेत खुलेको सम्बन्धित स्थानीय तह (नगरपालिका/महानगरपालिका) को सिफारिस । 

१२. लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र, पान (PAN) दर्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रमाणपत्र (नविकरण समेत देखिने गरी), करचुक्ताको प्रमाणपत्र समेत । 

 

 

 

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन

रु ५००।-

सहायक प्र.जि.अ.

प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

  आइतबार, मंगलबार र बिहीबार

६.३

संस्थाको बिधान संशोधन

१. रित पूर्वकको निवेदन
२. तीन महले विधान - ३ प्रति ।
३ नविकरण भएको संस्थाको प्रमाण पत्र र सोको फोटोकपि ।
४.संसोधन गर्ने प्रस्ताव कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई (२/३) साधारण सभा सदस्यहरुले पारित गरेको प्रमाणित निर्णय प्रति ।  
५.जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत गरेको संस्थाको विधानको प्रमाणित प्रतिलिपी ।

६ संशोधित विधानको पिडिएफ मा राखी पेश गर्ने । 

प्रकृया पुरा भएमा सोहि दिन

 

सहायक प्र.जि.अ.