Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमखु जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७७/०५/२४ गते जारी गरेको आदेश ।