Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क


जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल, काठमाण्डौं फोन न: ०१४२६२४७८, ०१४२६५९०८,०१४२६७६९१ नागरिकता अभिलेखको लागी एक्सटेन्सन २१८ फ्याक्स:- ०१४२६२८२८ Website : daokathmandu.moha.gov.np Email ID: daokathmandu@moha.gov.np daobabarmahal@gmail.com Facebook Page : www.facebook.com/daokathmandu Twitter Page : www.twitter.com/daokathmandu

 TEL
०१४२६२४७८
०१४२६५९०८
०१४२६७६९१

 FAX
01-4262828

 Email
daokathmandu@moha.gov.np
daobabarmahal@gmail.com