नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


संघ/संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत यस कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात क्षेत्रसंग सम्बन्धीत बाहेकका संघ/संस्थाहरुले गृह मन्त्रालयको च.नं. १५४२ मिति २०७५।०२।२५ गतेको निर्णयानुसार दर्ता तथा नविकरण गर्न साविकको कार्यविधी सहित देहायका निर्देशनहरू अनिवार्य रुपले पालना गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ।

१.      यस कार्यालयमा दर्ता भएका गैर सरकारी संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाम, वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरुको नाम, थर, ठेगाना सहितको विवरण देहायअनुसारको ढांचामा १ (एक) महिना भित्र (Hard Copy Soft Copy) उपलब्ध गराउने ।

क्र.सं.

संस्थाको नाम

वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरूको नाम, थर

ठेगाना

सम्पर्क नं

दर्ता नं / मिति

नविकरण मिति

कैफियत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.      यस कार्यालयमा आवद्ध भएका ३ (तीन) बर्ष भन्दा बढी अवधि सम्म नविकरण नभएका गैर सकारी संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १५(पन्ध्र) दिन भित्र नविकरण गर्ने साथै नविकरण गर्दा उक्त संस्थाहरूले हालसम्म गरेका कार्यहरूको आर्थिक विवरण सहितकै प्रतिवेदन पेश गर्ने र सो समयावधि भित्र नवीकरण हुन नआउने संस्थाहरूको दर्ता खारेजी प्रकृया अगाडी बढाईने ।

Additional Documents

Title Size Download
1529872533.JPG 686 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय