नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


सवारी खरिद सम्बन्धमा

crest (red) नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ ।

   सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा  ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७४।०५।२३

यस कार्यालयलाई आवश्यक भएको देहाय बमोजिमका सवारी साधन सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ८ को उपदफा ()()() तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ३१ख बमोजिम त्यस्तो सवारी साधन उत्पादक कम्पनी वा सो को आधिकारिक विक्रेताहरु विच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ ख को उपनियम २ अनुसार देहाय बमोजिमको स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर, मूल्य र सुविधा सहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० (दश) दिन भित्र यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न हुन सम्बन्धित उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवश्यक सवारी साधनको विवरण

Type of Vehicle

 

General specification

     No of vehicle

 

1. Four wheel drive.

Four Stroke. Four Cylinder. water cooled diesel engine. Engine volume 2100 to 2500 cc.Engine power not less than 120Hp. Seating capacity at least  seven  person including driver. Power steering. Power windows front and rear.  Central door lock. Minimum two Airbag. ABS system.  music system. Audio control on steering wheel. Air Conditioner. Alloy wheel.Manufacturing year 2017.Ground clearance minimum 180 mm.Anti theft warning.Fully automatic temperature control.         

 

 

         1 (one)

 

पुनश्च: विस्तृत स्पेशिफिकेशन यस कार्यालयको www.daokathmandu.moha.gov.np  मा हेर्न सकिन्छ ।  

Additional Documents

Title Size Download
1505116452.pdf 503 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय