नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


सबै डाउनलोड

Title Size Download
ठिकसंग भरेको MRP फाराम 5575 KB Download
MRP फाराम 2761 KB Download
शरणार्थी परिचयपत्र नबिकरण फाराम 269 KB Download
आदिबासी / जनजाती / दलित / मधेशी को सिफारीस फाराम 587 KB Download
हातहतियार खरखजाना नामसारी ईजाजतपत्र फाराम 704 KB Download
हातहतियार खरखजानाको हक छाड्ने फाराम 618 KB Download
हातहतियार खरखजाना नामसारी फाराम 750 KB Download
हातहतियारको ईजाजतपत्र नबिकरण फाराम 739 KB Download
हातहतियार ईम्पोर्ट ईजाजत फाराम 637 KB Download
नाबालक परिचय पत्र फाराम 271 KB Download
नागरिकत प्रतिलिपी फाराम 537 KB Download
नागरिकता / नाबालक प्रमाणपत्र रुजु फाराम 475 KB Download
पत्रपत्रिका प्रकासित गर्ने प्रमाणपत्र को फाराम 1471 KB Download
संस्था दर्ता सम्बन्धी दरखास्त फाराम 666 KB Download
संस्था नबिकरण सम्बन्धी दरखास्त फाराम 629 KB Download
ट्राभल डकुमेण्ट सिफारीस सम्बन्धी दरखास्त फाराम 845 KB Download
अबिबाहित प्रमाणित सम्बन्धी दरखास्त फाराम 978 KB Download
छापाखाना संचालन दरखास्त फाराम 973 KB Download
अंगिकृत नागरिकता दरखास्त फाराम (नेपाली कागजमा legal size मा Printगर्नुहोला) 699 KB Download
वंशजको आधारमा नागरिकताको लागी दरखास्त फाराम (नेपाली कागजमा A4 Size मा Print गर्नुहोला) 61 KB Download
बिबाह गर्ने दरखास्त फाराम (Court Marriage) 721 KB Download
बिबाह दर्ता दरखास्त फाराम (Post Marriage) 674 KB Download
शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी निवेदन 47 KB Download
भूकम्पबाट भएको क्षति संकलन विवरण फर्मेट 39 KB Download
नागरिकताको अभिलेख बुझ्ने फाराम 80 KB Download
संस्थाको बिधानको नमुना 148 KB Download
नागरिकता परित्याग आवेदन फाराम 1574 KB Download
सम्पती बिबरण भर्ने फाराम 37 KB Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय