Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

ठेगाना : बबरमहल काठमाण्डाै

फोन नं : 9851207777

फ्याक्स : 01-4262828

इमेल : daokathmandu@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/hellomoha/

Twitter : https://twitter.com/moha_nepal

मातहतका कार्यालयहरु