Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

ठेगाना : बबरमहल काठमाण्डाै

फोन नं : ०१४२६२४७८, ०१४२६५९०८, ०१४२६७६९१

फ्याक्स : 01-4262828

इमेल : daokathmandu@moha.gov.np, daobabarmahal@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/hellomoha/

Twitter : https://twitter.com/moha_nepal

मातहतका कार्यालयहरु